• Slovenia
  • Group

Slovar

BISNODE MINI SLOVAR


Finančna ocena
prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu, izračuna se jo na podlagi finančnih kazalnikov.
Dinamična ocena
napoveduje verjetnost blokade podjetja za več kot 60 dni.  
Plačilni indeks
izraža plačilno disciplino podjetij.
Verjetnost propada (Failure Score)
napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 90 dni v naslednjih 12 mesecih.
BSX
ali Bisnode indeks uspešnosti je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov. Ocena podjetja pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.
Kreditni limitdoloča priporočeno zgornjo mejo kreditnega limita z odlogom plačila do 3 mesecev.
Neto profitna marža:
Vsesplošen kazalnik uspešnosti podjetja, ki v odstotkih pokaže razliko med ustvarjenim čistim dobičkom ter celotnimi prihodki. Neto marža nas informira o tem, kakšen delež v prihodkih je družbi uspelo obdržati potem, ko so upoštevani prav vsi odhodki, vključno s plačanimi davki.
Neto marža = čisti dobiček / celotni prihodki
Dobičkonosnost sredstev – ROA:
finančni kazalnik, ki prikazuje razmerje med čistim dobičkom in celotnimi sredstvi, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju. Izračunava čisti dobiček kot delež v celotnih sredstvih družbe in je izražen v odstotkih. Tako izračunana donosnost sredstev služi kot indikator, kako učinkovito podjetje uporablja svoja sredstva, ki jih ima na voljo za ustvarjanje dobička.
ROA = čisti dobiček / sredstva

Dobičkonosnost kapitala – ROE:
finančni kazalnik, ki kombinira ustvarjeni dobiček s kapitalom podjetja. Donos na kapital izračunava čisti dobiček kot delež v kapitalu družbe, in je posledično izražen v odstotkih. ROE meri koliko denarja podjetje ustvari glede na investirana sredstva v podjetje. Donos na kapital je hkrati pokazatelj uspešnosti poslovodstva pri povečevanju vrednosti družbe za lastnike.
ROE = čisti dobiček / kapital
Učinkovitost:
je merjena skozi obrat sredstev.
Učinkovitost = prihodki / sredstva
Solventnost:
je trajna plačilna sposobnost subjekta. Podjetje je solventno, če je na dolgi rok (trajno) sposobno poravnavati vse svoje finančne obveznosti, ko te zapadejo.

BDP ali bruto domači proizvod
je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje.
Stopnja brezposelnostiprikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti.
Inflacijaoznačuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks).BISNODE VEČJEZIČNI SLOVAR


Ste kdaj  nemudoma  potrebovali nemški prevod za izraz ‘bilanca stanja’?

Poznate hrvaški izraz za ‘čisti prihodki od prodaje’?

Ali veste kaj pomeni “Внеоборотные активы”? 

Naložite si slovar finančnih izrazov, ki smo ga za vas pripravili v 13-ih jezikih in preverite svoje znanje v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, češkem, nemškem, madžarskem, italijanskem, poljskem, ruskem, slovaškem ali srbskem jeziku in švicarski nemščini.


PRENESI SLOVAR