• Slovenia
  • Group

Tema meseca: Slovenci v primerjavi s Hrvati in Bosanci najbolj podjetni, a najmanj dobičkonosni

Analiza razkriva, da je slovensko gospodarstvo še vedno najbolj podjetniško usmerjeno, da dosega najvišje prihodke, dobiček, dodano vrednost in učinkovitost poslovanja. Sledita mu gospodarstvi Hrvaške in BiH. Po drugi strani pa je strošek delovne sile najvišji prav v Sloveniji, kjer imajo gospodarske družbe najnižjo dobičkonosnost poslovanja.

Iz tega vidika je situacija najbolj ugodna v BiH, kjer v zadnjem letu beležimo najvišji trend povečanja prihodkov in dodane vrednosti. V analizo smo vključili le gospodarske družbe v posamezni državi, to je d.o.o.-je in d.d.-je.


Vsa tri gospodarstva vse bolj stabilna

Največ sredstev in kapitala se obrača v hrvaških gospodarskih družbah, najmanj v bosanskih. Na kakšen način se družbe v posameznem gospodarstvu financirajo?


Slovensko gospodarstvo se skoraj v polovici napaja z lastniškim kapitalom, 1/3 predstavljajo finančne obveznosti, B2B financiranje pa zgolj dobro 1/5 vseh virov. Visok delež lastniškega kapitala govori v prid večji stabilnosti poslovanja, pri čemur slovenske gospodarske družbe očitno tudi dobro izkoriščajo in imajo dostop do cenejših virov financiranja. Hrvaške družbe imajo dokaj enakomerno razporejene vire financiranja, pri bosanskih družbah pa izstopa visok presežek poslovnega financiranja glede na finančni dolg. To je najbrž posledica slabo dostopnih virov financiranja, ki so po možnosti tudi cenovno neugodni, na drugi strani pa se do maksimuma izkorišča toleriranje finančne nediscipline, zaradi česar znaša delež B2B financiranja kar 40 %. 


BISNODE KOMENTIRA
V vseh treh državah se povečuje delež lastniškega kapitala v financiranju, znižujeta pa se finančna in poslovna zadolženost. Zato postajajo analizirana gospodarstva finančno stabilnejša in manj tvegana za poslovanje.SLOVARČEK

Viri lastniškega financiranja 
so vplačani kapital (kapitalski deleži, delnice in lastni viri podjetnika) ter zadržani dobički. Zadosten lastniški kapital podjetjem omogoča lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja ter jim omogoča izboljšati njihovo kreditno sposobnost. 
Dolžniško financiranje 
pomeni, da si podjetje potrebna sredstva izposodi na trgu. Pri tem nastane dolžniško-upniško razmerje,ki traja dokler podjetje posojilo dajalcu ne vrne glavnice in obresti. Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračila.


Poslovno financiranje 
je oblika dolžniškega financiranja, namenjena predvsem financiranju tekočega poslovanja podjetja in obratnih sredstev. Gre za razširjeno prakso, ki je včasih vezana tudi na plačilno ne disciplino. Dobavitelji lahko kupca kreditirajo tako, da se plačilo odloži za v naprej dogovorjeno obdobje ali pa,da ima kupec pri prodajalcu vrednostno določen limit znotraj katerega lahkoo pravlja dobave (t. i. trgovski kredit).


Najpomembnejši panogi: trgovina in predelovalne dejavnosti

V vseh treh državah sta po prihodkih med najpomembnejšimi panogami trgovina in predelovalne dejavnosti. Po ustvarjenem dobičku v Sloveniji prednjačijo predelovalne dejavnosti – njihov dobiček je več kot 1-krat višji kot dobiček družb v trgovini. V BiH je slika obratna: trgovina ustvarja skoraj 1-krat višji dobiček kot predelovalna dejavnosti. Na Hrvaškem družbe v dveh paradnih panogah ustvarjajo približno enak dobiček.

Med največjimi 'zgubaši' v Sloveniji in BiH je oskrba z električno energijo, plinom in paro, na Hrvaškem in v BiH pa je z vidika dobička v rdečih številkah tudi poslovanje z nepremičninami.

Katere dejavnosti so bila v letu 2015 najboljše po prihodkih in katere najbolj oz. najmanj dobičkonosne?

Med 50 velikani skoraj polovica hrvaških družb

Med 50 največjimi družbami po prihodkih v letu 2015 je 24 hrvaških, 20 slovenskih in 6 bosanskih družb. Tukaj je seznam 10 najboljših družb.