• Slovenia
  • Group

MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – SLOVENIJA

Oglejte si število novoustanovljenih podjetij, izbrisanih podjetij, blokad, narokov in insolvenčnih postopkov v Sloveniji.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.


V marcu 2017 se je v Sloveniji ustanovilo 1.911 gospodarskih subjektov, kar je le za 1,1 ODSTOTKA več kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.891. V primerjavi s februarjem pa se jih je ustanovilo za 14,4 ODSTOTKA več.


IZBRISI PODJETIJ

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Marca 2017 se je v Sloveniji izbrisalo 1.010 gospodarskih subjektov, kar je le za 0,2 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s predhodnim mesecem, ko se jih je izbrisalo 899, pa za kar 12,3 ODSTOTKA več.


BLOKADE

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.


Marca letos je bilo blokiranih 7.904 subjektov, kar je za dobrih 18,4 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 9.682 subjektov. V primerjavi s februarjem 2017, ko je bilo blokiranih 7.784 subjektov, pa samo za 1,5 ODSTOTKA več.


NAROKI

Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.


Marca je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 40 narokov manj, v primerjavi s predhodnim mesecem pa je bilo razpisanih 183 narokov več.


INSOLVENČNI POSTOPKI

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.


V marcu 2017 je bilo v Sloveniji oklicanih 416 novih insolventnih postopkov – to je za kar 19,9 ODSTOTKA več kot v predhodnem mesecu in le za 1,2 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo oklicanih 421.