• Slovenia
  • Group

MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Makro pregled gospodarstva Južnih trgov pod drobnogledom.

V prvem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 5,3 ODSTOTKA, sledi ji HRVAŠKA z 2,5 ODSTOTKA. V SRBIJI je bila rast najnižja, le 1,2-ODSTOTNA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO v obravnavanem obdobju še ni podatka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast zvišala le v SLOVENIJI, in sicer za kar 2,7 ODSTOTNE TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast znižala – v prvi za 0,9, v drugi pa za kar 1,3 ODSTOTNE TOČKE.


Aprila 2017 je HRVAŠKA beležila 13,2-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa le 9,8-ODSTOTNO. V primerjavi z marcem se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – na HRVAŠKEM za 1,2, v SLOVENIJI pa za 0,4 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v prvem četrtletju 2017 beležila 15,2-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi z predhodnim četrtletjem se je ILO anketna brezposelnost v SRBIJI povečala za 1,6 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po podatkih ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.


Cene življenjskih potrebščin so se v maju 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,5 ODSTOTKA. V BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se v povprečju zvišale najmanj – le za 1 ODSTOTEK. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju zvišale v vseh državah. Najbolj na HRVAŠKEM, za 2,9 ODSTOTNE TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so se v povprečju zvišale za 2,8 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI za 1,9 ODSTOTNE TOČKE, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa le za 0,9 ODSTOTNE TOČKE.


SLOVARČEK

BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 1. ČETRTLETJE 2017 in primerjavo s 4. četrtletjem 2016.


STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za APRIL 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.


INFLACIJA 
označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za MAJ 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.