• Slovenia
  • Group

MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

Makro pregled gospodarstva Južnih trgov pod drobnogledom.


V prvem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast najvišja v SLOVENIJI, in sicer 5,3 ODSTOTKA, sledita ji HRVAŠKA z 2,5 ODSTOTKA in SRBIJA z le 1,2 ODSTOTKA. Za BOSNO IN HERCEGOVINO za izbrano obdobje podatkov še ni. V primerjavi s predhodnim četrtletjem (4Q 2016) se je gospodarska rast zvišala le v SLOVENIJI, in sicer za 2,7 ODSTOTNE TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast znižala – na HRVAŠKEM za 0,9, v SRBIJI pa za 1,3 ODSTOTNE TOČKE. Po preliminarnih podatkih za leto 2016 sta SLOVENIJA in HRVAŠKA lani zabeležili gospodarsko rast – HRVAŠKA 2,9-ODSTOTNO, SLOVENIJA PA 2,5-ODSTONO.

Marca 2017 je HRVAŠKA beležila 14,4-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,2-ODSTOTNO. V primerjavi s februarjem se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI, in sicer za 0,7 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM pa za 0,9 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v prvem četrtletju 2017 beležila 15,2-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po ILO za leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.

Cene življenjskih potrebščin so se v aprilu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 4 ODSTOTKE, sledita ji SLOVENIJA z 1,8 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 1,4 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju najbolj zvišale prav v SRBIJI, in sicer za 3,6 ODSTOTNE TOCKE. Sledi ji HRVAŠKA, kjer so se cene na letni ravni v povprečju zvišale za 3,1 ODSTOTNE TOCKE, v SLOVENIJI za 2,4 ODSTOTNE TOČKE, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa le za 0,2 ODSTOTNE TOČKE.SLOVARČEK


BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 4. četrtletje 2016 in primerjavo s 1. četrtletjem 2017.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izracunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za MAREC 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

INFLACIJA označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za APRIL 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.