• Slovenia
  • Group

MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI

V drugem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 2,8 ODSTOTKA, najnižja pa v BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer je znašala 1,4 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala v BOSNI IN HERCEGOVINI ter v SRBIJI, v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM pa se je zvišala.


Slovenija in Hrvaška imata že podatek za tretje četrtletje 2016: na HRVAŠKEM so beležili 2,8-ODSTOTNO rast, v SLOVENIJI pa 2,9-ODSTOTNO rast.

Septembra je HRVAŠKA beležila 13,1-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,3-ODSTOTNO. V primerjavi z avgustom 2016 se je stopnja brezposelnosti znižala v SLOVENIJI, in sicer za le 0,3 ODSTOTNE točke, na HRVAŠKEM pa je ostala enaka. SRBIJA je po podatkih ILO v I. četrtletju 2016 beležila 19,7-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa po ILO za leto 2016 beleži 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.

Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2016 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 1,5 ODSTOTKA, sledi ji SLOVENIJA z 0,6 ODSTOTKA. Cene na HRVAŠKEM pa so se znižale za 0,5 ODSTOTKA.


Bisnode sloverček

BDP

ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 2. četrtletje 2016 in primerjavo s 1. četrtletjem 2016.
Stopnja brezposelnosti 

prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za september 2016 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.
Inflacija

označuje rast ravnicen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje sprememboravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za oktober 2016 ter trend gibanja glede naenako obdobje leto prej.