• Slovenia
  • Group

Makro pregled gospodarstva - južni trgi

Najvišjo gospodarsko rast je v drugem četrtletju 2015 beležila BOSNA IN HERCEGOVINA – 4,4 ODSTOTKA, medtem ko je SRBIJA beležila najnižjo – 1 ODSTOTEK.


Najvišjo gospodarsko rast je v drugem četrtletju 2015 beležila BOSNA IN HERCEGOVINA4,4 ODSTOTKA, medtem ko je SRBIJA beležila najnižjo – 1 ODSTOTEK. V primerjavi s prvim četrtletjem letos se je gospodarska rast izboljšala v vseh državah, razen v SLOVENIJI, kjer se je rast rahlo upočasnila. Najbolj se je povečala v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za kar 2,1 ODSTOTNE TOČKE.

Avgusta letos je najvišjo stopnja brezposelnosti beležila HRVAŠKA15,9 ODSTOTKA, najnižjo pa SLOVENIJA, kjer je bila ta 11,8-ODSTOTNA. V SRBIJI je po podatkih ILO brezposelnost v drugem četrtletju letos znašala 18,4 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah: najbolj v SRBIJI, za 3,3 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM za 1,5 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 0,7 ODSTOTNE TOČKE.

V oktobru sta SLOVENIJA in HRVAŠKA beležili deflacijo, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA pa inflacijo. Slednja je imela najvišjo inflacijo, tj. 1,4 ODSTOTKA; najvišjo deflacijo pa HRVAŠKA (-0,9 ODSTOTKA). V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene najbolj znižale na HRVAŠKEM, in sicer za 1,3 ODSTOTNE TOČKE. V SRBIJI so se cene sicer najbolj zvišale, a za manj kot v enakem obdobju lani, medtem ko so v BOSNI IN HERCEGOVINI cene ostale enake.


 
BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 2. četrtletje 2015 in primerjavi s 1. četrtletjem 2015.

Stopnja brezposelnosti prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za avgust 2015 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za oktober 2015 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.