• Slovenia
  • Group

Macro pregled gospodarstva - Južni trgi

V prvem četrtletju 2016 je najvišjo gospodarsko rast beležila Srbija (3.5 odstotka), najnižjo pa Bosna in Herzegovina – 2,1 odstotka. V primerjavi s četrtim četrtletjem 2015, se je gospodarska rast znižala le v Sloveniji, in sicer za 0,8 odstotne točke. V Srbiji in na Hrvaškem se je rast izboljšala, največ v Srbiji, za 2,3 odstotke, medtem ko je v Bosni in Hercegovini ostala enaka.


V juliju je samo Hrvaška beležila deflacijo, ostale države pa inflacijo. V primerjavi s predhodnim mesecem so se cene v povprečju znižale na Hrvaškem in v Sloveniji, v Srbiji pa so se rahlo zvišale.

Maja je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Hrvaška, in sicer 14,4-odstotno, najnižjo pa Slovenija11,6-odstotno. Srbija je po podatkih ILO v I. četrtletju 2016 beležila 19,7-odstotno brezposelnost. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je stopnja brezposelnosti znižala tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, v Srbiji pa se je zvišala za kar 2 odstotni točki.  


SLOVARČEK
BDP 
ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 1. četrtletje 2016 in primerjavo s 4. četrtletjem 2015.
Inflacija
označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podateko letni inflaciji za julij 2016 tert rend gibanja glede na junij 2016.
Stopnja brezposelnosti 
prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za maj 2016 ter trend gibanja glede naenako obdobje leto prej.