• Slovenia
  • Group

BISNODE PRIPRAVIL ANALIZO NOVIH FINANČNIH PODATKOV 2016

Preberite, kaj razkrivajo novi finančni podatki za leto 2016.
Slovensko gospodarstvo je vidno izboljšalo poslovanje v letu 2016. Celotni prihodki so se povišali za 4,5% na 90 mrd. evrov, čisti dobiček se je povišal za 63% na 3,5 mrd. evrov, število delovnih mest na podlagi delovnih ur se je povečalo za 25 tisoč, za 2% se je v povprečju povečala dodana vrednost na zaposlenega, povišala se je tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega in sicer za 1,6% na 1.488 evrov. Ob vsem tem se je izboljšala tudi stabilnost finančnih virov (več kapitala, manj dolgov), medtem ko je učinkovitost poslovanja ostala na enakem nivoju. In kdo je glavni »krivec« za takšno izboljšanje? To so predvsem gospodarske družbe in to pretežno mikro, pa tudi srednje in majhne enote, še posebej tiste, ki so usmerjene tudi na izvozne trge znotraj EU. Med najuspešnejšimi panogami so bile trgovina, predelovalne dejavnosti, finančno zavarovalniški sektor in tudi promet in skladiščenje.


IZPOSTAVLJAMO:


Še bolj kot prihodki na domačem trgu so rasli prihodki od izvoza, ki so se v letu 2016 povečali za kar 5,9% na 32,5 mrd. evrov. Izvoz je tako v letu 2016 predstavljal 38% vseh prihodkov iz prodaje. Rast izvoza gre predvsem na račun prodaje na trgih EU, kjer je bilo ustvarjenih več kot 25 mrd. evrov prihodkov iz prodaje (rast 7,5% glede na 2015). Izvoz na trge izven EU je v letu 2016 znašal dobrih 7 mrd. evrov (rast 0,3% glede na 2015).


Pomembnost izvoznih trgov je premo sorazmerna z velikostjo subjektov. Velike enote dosegajo bistveno večji delež prihodkov iz prodaje na tujih trgih (19 mrd. evrov ali 47%) kot npr. mikro enote (4,4 mrd. evrov ali 22%). So pa mikro enote predvsem zaradi nižje osnove uspele v letu 2016 najbolj povečati prihodke iz prodaje na tujih trgih in sicer za kar 27%.


Daleč najmočnejša izvozna panoga po prihodkih iz prodaje je C. Predelovalne dejavnosti, ki je iz tega naslova v letu 2016 ustvarila skoraj 18 mrd. evrov oz. 55% celotnega izvoza (rast 5,1% glede na 2015). Panoga K. Finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki je zabeležila najvišjo rast prihodkov iz prodaje na domačem trgu v letu 2016 (131%), je na tujih trgih zabeležila največji upad prihodkov (-22%).


Po večletnem upadanju sredstev vse od finančno gospodarske krize v letu 2008 se je negativni trend ustavil in so se sredstva gospodarskih subjektov v letu 2016 ponovno povečala za dobre 4% iz 90 na 94 mrd. evrov. Povečala so se tako dolgoročna (3%), še bolj pa kratkoročna sredstva (6,3%).


Med finančnimi viri se je višina kapitala povečala iz 41,5 mrd. na 44,5 mrd. evrov (7,1%). Med obveznostmi so se povečale dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti ter dolgoročne finančne obveznosti, medtem ko so se za kar 6,3% zmanjšale kratkoročne finančne obveznosti.


Spremembe v gibanju sredstev in kapitala so v letu 2016 pripeljale do še stabilnejše strukture finančnih virov, kjer je delež kapitala po novem že 47% (višji za 2,5% glede na leto 2015). Ugotovimo torej lahko, da se je v letu 2016 izboljšala tako kratkoročna kot dolgoročna likvidnost poslovanja.


Med panogami se je kratkoročni koeficient najbolj izboljšal v panogi H. Promet in skladiščenje in sicer za dobrih 25% (iz 128% na 161%), dolgoročno stabilnost finančnih virov pa so najbolj uspeli dvigniti v panogi L. Poslovanje z nepremičninami in sicer za skoraj 13% (iz 36% na 41% kapitala v sredstvih).

PREBERITE CELOTNO ANALIZO